Entra en vigor la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que modifica la propietat horitzontal.

El passat dia 13 de juny, va entrar en vigor la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. La reforma modifica la propietat horitzontal, sense alterar els trets que li són característics.

Les modificacions més importants que afecten l’organització de la comunitat són:

  1. Ampliació de l’afectació real de l’immoble (per la qual respon pel pagament de les despeses comunes, ordinàries o extraordinàries i pel fons de reserva) afecta la part vençuda de l’any en curs i els quatre anys immediatament anteriors, sense perjudici de la responsabilitat de qui el transmet.
  2. S’estableix un nou termini de caducitat, de 4 anys, per què la comunitat exigeixi, judicialment, la reposició dels elements comuns alterats sense el seu consentiment a l’estat anterior.
  3. Se suprimeix l’obligació de fer una primera i una segona convocatòria de la junta, passant a ser única. En conseqüència, se simplifica el règim de majories exigides per a l’adopció d’acords i es recupera com a règim general el de la majoria simple de propietaris i quotes.
  4. S’actualitzen alguns procediments, adaptant-los a les noves tecnologies, com la incorporació de la convocatòria per correu electrònic o l’assistència a la junt mitjançant videoconferència.
  5. Es regulen, de manera expressa, els acords de formació successiva (diferents dels de formació instantània), que són aquells que necessiten, per a la seva adopció, esperar a comprovar la voluntat de les persones que no han assistit a la junta.
  6. S’estableix que només poden discutir-se els acords establerts a l’ordre del dia, i per a la seva impugnació, serà necessari haver votat en contra.
  7. Es regula, de forma visible, la figura del vicepresident, que quedava confusa en la norma anterior. S’estableix que la vicepresidència exerceixi les funciones de presidència en cas de mort, impossibilitat, absència o inactivitat del president. També podrà exercir les funcions que el president li delegui expressament. En relació a l’administrador extern, s’exigeix que aquest compleixi amb les condicions professionals legalment establertes.
  8. S’introdueix de manera explícita, i es fomentarà el seu ús, la resolució extrajudicial de conflictes (arbitratge) que sorgeixin en l’àmbit de la propietat horitzontal. Els propietaris podran acordar acudir a l’arbitratge per qualsevol qüestió relativa al règim.
  9. Quant a la reclamació en cas d’impagament, hi ha remissió expressa de les normes processals (al monitori art. 812 i s.s LEC i art 21 LPH) però hi ha una regulació especial de com ha de ser el certificat que liquida el deute a reclamar: els conceptes impagats i la identificació de l’acord que deriven de les quantitats que es deuen.

 

Per conèixer més novetats sobre aquesta modificació, i com afecta les comunitats de propietaris, no dubteu en posar-vos en contacte amb el vostre gestor.