Per continuar millorant en l’atenció de les incidències que sorgeixen a les comunitats, a Serra Experiència Immobiliària, hem incorporat un nou servei d’atenció telefònica 24 hores, 7 dies a la setmana, per donar una cobertura total als nostres clients en els moments que més ho necessiten.

Com funciona?

Es tracta d’un servei d’atenció telefònica 24 hores, que atendrà les avaries d’emergència que puguin sorgir a les comunitats fora del nostre horari d’atenció al públic.

Trucant al nostre telèfon habitual, 93 814 17 51, podran deixar constància de la tipologia d’avaria i així, s’efectuaran les accions pertinents per a la seva resolució. Si pertoca realitzar alguna altra actuació, més enllà de l’emergència del moment, es valorarà a posteriori amb el gestor de la comunitat.

Qui en pot fer ús?

La comunicació d’aquestes avaries d’emergència, s’haurà de realitzar a través del/a president/a de la comunitat, qui pot autoritzar la intervenció proposada per l’industrial corresponent i el cost de la mateixa, si és el cas.

En quins casos s’ha de fer ús d’aquest servei?

Aquest servei està indicat per avaries d’emergència que puguin sorgir a la comunitat, en espais temporals que queden fora de l’horari laboral habitual (nits, caps de setmana, festius i vacances, fonamentalment).

Què entenem per avaries d’emergència?

Són aquelles avaries que afecten el funcionament d’equips bàsics, zones i/o elements comunitaris, que exigeixen una solució immediata, per evitar que s’originin perjudicis i/o danys imminents per a la comunitat, per qualsevol copropietari, així com a terceres persones.

Alguns exemples:

  • Gas: Trencaments i fuites.
  • Aigua: Trencaments de canonades i/o baixants, fuites i inundacions, avaria bomba, etc.
  • Electricitat: Falta de fluid elèctric en zones i/o elements comunitaris.
  • Ascensor: Inundacions del fossat, rescat de persones i ascensor parat.
  • Antenes TV: Falta de senyal o mala visualització (avaria generalitzada).
  • Desembussos per aigües brutes.
  • Porta d’entrada a l’edifici: falta de tancament (perill de robatoris)
  • Portes Pàrquing: Quan es quedi oberta/tancada i no es pugui manipular manualment.
  • Altres. Despreniments de façana o cobertes, esfondraments, etc.