La pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual, la moratòria extraordinària en el pagament i la concessió de microcrèdits per part de l’Estat per fer front a les quotes, entre les mesures més destacades

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimarts dia 31 de març, diverses mesures per ajudar els arrendataris afectats econòmicament per la crisi del COVID-19. Aquestes es basen, entre d’altres, en la moratòria o bé reducció del 50% en el pagament del lloguer per part dels arrendataris de grans tenidors que siguin titulars de més de deu immobles urbans (excloent aparcaments i trasters), la concessió de microcrèdits per part de l’Estat a tots aquells arrendataris que no hagin aconseguit un aplaçament en el pagament del lloguer per part dels arrendadors que no siguin considerats grans tenidors, una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer i la suspensió dels desnonaments durant sis mesos a les famílies sense alternativa on viure que es desenvolupin dins del context del COVID-19.

A continuació us fem un resum d’aquestes mesures aprovades en Reial Decret publicat en el BOE del dimecres dia 1 d’abril de 2020, intentant aclarir-les i resolent possibles dubtes que es puguin fer tant arrendataris com arrendadors.

Les mesures, com succeeix en el cas de les moratòries hipotecàries que ja vàrem resumir en un article anterior, estan enfocades a les llars més vulnerables.

Què considera l’Estat com a col·lectiu vulnerable?

    • Persones aturades
    • Treballadors afectats per reduccions de jornada o per un ERTE
    • Autònoms que no arribin a límit de tres vegades l’IPREM. Aquest límit s’incrementarà en cas que la persona tingui al càrrec fills o bé hi hagi persones majors de 65 anys, amb necessitats especials o en situació de dependència dins de la unitat familiar.

Moratòria en el pagament dels lloguers i concessió de microcrèdits per part de l’Estat. En què consisteixen aquestes mesures aprovades?

El Govern contempla moratòries de fins a quatre mesos en el pagament de la quota de lloguer que cal acordar entre propietari i inquilí. En cas de no haver-hi acord, les persones que poden acollir-se a aquesta mesura podran optar a una reducció del deute del 50% o bé a una reestructuració d’aquest que es podrà dividir en dos o tres anys.

Qui es pot acollir a aquesta mesura?

Els arrendataris que lloguin el seu habitatge a un gran tenidor, és a dir, a una persona que tingui en propietat més de deu immobles urbans excloent els aparcaments i els trasters; o bé, a un fons d’inversió.

I què passa si el meu arrendador no és un gran propietari?

En aquest cas, el Butlletí Oficial de l’Estat recull que les persones descrites anteriorment com col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat podran demanar una moratòria o aplaçament en el pagament del lloguer. No obstant, cal recordar que els petits propietaris no estan obligats a accedir a aquesta proposta per part de l’inquilí i, en el supòsit que l’arrendador hagi denegat una pròrroga de les quotes de lloguer al seu arrendatari en situació de vulnerabilitat, pots sol·licitar un microcrèdit per poder fer front al pagament del lloguer.

Els microcrèdits

L’Estat actuarà d’avalador de microcrèdits per a garantir el pagament dels lloguers. El paquet aprovat pel Consell de Ministres ascendeix a 100 milions d’euros.

Qui pot demanar aquest ajut?

Els inquilins que tinguin com a arrendador una persona física o petit propietari que sigui titular de menys de deu immobles urbans exclosos els aparcaments i trasters.

Quines són les característiques dels microcrèdits? 

Els crèdits facilitats estaran lliures d’interessos i comissions. El seu import màxim serà de 1.100 euros mensuals (900 de lloguer + 200 de despeses de subministraments diversos, comunitat…).

En quin termini s’han de retornar?

Es podran retornar en 10 anys (6 + una pròrroga de 4). No obstant això, el Govern concedirà ajuts directes a les famílies que no puguin fer front a la devolució dels mateixos. L’anomenat “Programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 als lloguers d’habitatge habitual” s’incorporarà al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Quan es poden sol·licitar aquests ajuts?

Es fixa el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del decret.

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer

Les noves mesures del Govern contemplen també una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que podrà sol·licitar l’arrendatari des de l’entrada en vigor del decret i fins a dos mesos després de la fi de l’estat d’alarma. Cal esmentar, però, que aquesta pròrroga tindrà una durada màxima de sis mesos i ha de ser acceptada per l’arrendador.

Suspensió dels desnonaments

Queden suspesos durant sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma els desnonaments a col·lectius que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i que no disposin d’alternativa d’habitatge.

 

Pots llegir el text íntegre publicat al Butlletí Oficial de l’Estat fent clic aquí.